↑ Torna a Verbi

Verbi irregolari

VERBI IRREGOLARI DI USO PIU’ FREQUENTE

BÈI → BERE
bèi

INFINITO

PARTICIPIO PASSATO

PRESENTE

PASSATO

bèi

avèi bu

bu

 

INDICATIVO

PRESENTE

IMPERFETTO

FUTURO

PASSATO
PROSSIMO

TRAPASSATO
PROSSIMO

FUTURO
ANTERIORE

bèio

buāu

buarèi

(in)èi bu

avāu bu

avarèi bu

tu

bèi

buḗ (buḗa)

buaràs

(in)às bu

avḗ (avḗa) bu

avaràs bu

li-éla

bèi

buḗ (buḗa)

buarà

(in)à bu

avḗ (avḗa) bu

avarà bu

nèi

buón

buṓne

buarón

(in)ón bu

avṓn bu

avarón bu

viétre vói

buöde

buȫde

buās

buaröde

(in)öd bu

avȫd bu

avās bu

avaröd bu

löre-éle

bèi

buḗ (buḗa)

buarà

(in)à bu

avḗ (avḗa) bu

avarà bu

 

CONGIUNTIVO

CONDIZIONALE

PRESENTE

PASSATO

IMPERFETTO

TRAPASSATO

PRESENTE

PASSATO

bèia

abia bu

buös

avös bu

buarā

avarā bu

tu

bèia

abia bu

buös

avös bu

buarā

avarā bu

li-éla

bèia

abia bu

buös

avös bu

buarā

avarā bu

nèi

buóna

avóna bu

buasón

avasón bu

buasón

avasón bu

viétre vói

buöda

avöda bu

buasà

avasà bu

buasà

avasà bu

löre-éle

bèia

abia bu

buös

avös bu

buarā

avarā bu

 

IMPERATIVO

(tu)

bèi !

(nèi)

buón !

(viétre)(vói)

buèi !

 

CRÖDE → CREDERE
cröde

INFINITO

PARTICIPIO PASSATO

PRESENTE

PASSATO

cröde

cardù

avèi cardù

 

INDICATIVO

PRESENTE

IMPERFETTO

FUTURO

PASSATO
PROSSIMO

TRAPASSATO
PROSSIMO

FUTURO
ANTERIORE

crödo

cardāu

cardarèi

(in)èi cardù

avāu cardù

avarèi cardù

tu

cröde

cardḗ (cardḗa)

cardaràs

(in)às cardù

avḗ (avḗa) cardù

avaràs cardù

li-éla

cröde

cardḗ (cardḗa)

cardarà

(in)à cardù

avḗ (avḗa) cardù

avarà cardù

nèi

cardón

cardṓne

cardarón

(in)ón cardù

avṓn cardù

avarón cardù

viétre vói

cardöde

cardȫde/cardās

cardaröde

(in)öd cardù

avȫd cardù

avaröd cardù

löre-éle

cröde

cardḗ (cardḗa)

cardarà

(in)à cardù

avḗ (avḗa) cardù

avarà cardù

 

CONGIUNTIVO

CONDIZIONALE

PRESENTE

PASSATO

IMPERFETTO

TRAPASSATO

PRESENTE

PASSATO

cröda

àbia cardù

cardös

avös cardù

cardarā

avarā cardù

tu

cröda

àbia cardù

cardös

avös cardù

cardarā

avarā cardù

li-éla

cröda

àbia cardù

cardös

avös cardù

cardarā

avarā cardù

nèi

cardóna

avóna cardù

cardasón

avasón cardù

cardasón

avasón cardù

viétre vói

cardöda

avöda cardù

cardasà

avasà cardù

cardasà

avasà cardù

löre-éle

cröda

àbia cardù

cardös

avös cardù

cardarā

avarā cardù

 

IMPERATIVO

(tu)

cröde !

(nèi)

cardón !

(viétre)(vói)

cardèi !

 

 DÀDARE

INFINITO

PARTICIPIO PASSATO

PRESENTE

PASSATO

avèi dó

 

INDICATIVO

PRESENTE

IMPERFETTO

FUTURO

PASSATO
PROSSIMO

TRAPASSATO
PROSSIMO

FUTURO
ANTERIORE

dèio

dadāu

darèi

(in)èi dó

avāu dó

avarèi dó

tu

dās

dadḗ (dadḗa)

daràs

(in)às dó

avḗ (avḗa) dó

avaràs dó

li-éla

dadḗ (dadḗa)

darà

(in)à dó

avḗ (avḗa) dó

avarà dó

nèi

dadón

dadṓne

darón

(in)ón dó

avṓn dó

avarón dó

viétre vói

dadöde

dadȫde

dadās

daröde

(in)öd dó

avȫd dó

avās dó

avaröd dó

löre-éle

dadḗ (dadḗa)

darà

(in)à dó

avḗ (avḗa) dó

avarà dó

 

CONGIUNTIVO

CONDIZIONALE

PRESENTE

PASSATO

IMPERFETTO

TRAPASSATO

PRESENTE

PASSATO

dèia

abia dó

dadös

avös dó

darā

avarā dó

tu

dèia

abia dó

dadös

avös dó

darā

avarā dó

li-éla

dèia

abia dó

dadös

avös dó

darā

avarā dó

nèi

dadóna

avóna dó

dadasón

avasón dó

dadasón

avasón dó

viétre vói

dadöda

avöda dó

dadasà

avasà dó

dadasà

avasà dó

löre-éle

dèia

abia dó

dadös

avös dó

darā

avarā dó

 

IMPERATIVO

(tu)

dà !

(nèi)

dadón !

(viétre)(vói)

dadèi !

 

  → ANDARE

1

INFINITO

PARTICIPIO PASSATO

PRESENTE

PASSATO

du/dùda

ése du/dùda

dūde/dùde

 

INDICATIVO

PRESENTE

IMPERFETTO

FUTURO

PASSATO
PROSSIMO

TRAPASSATO
PROSSIMO

FUTURO
ANTERIORE

vàdo

dāu

dirèi

sèi du/dùda

(s)arāu du/dùda

sarèi du/dùda

tu

vàs

dḗ (dḗa)

diràs

és du/dùda

(in)ḕre du/dùda

saràs du/dùda

li-éla

va

dḗ (dḗa)

dirà

é du/dùda

(in)ḕra du/dùda

sarà du/dùda

nèi

dón

dṓne

dirón

són dūde/dùde

(s)arṓn dūde/dùde

sarón dūde/dùde

viétre vói

döde

dȫde (dās)

diröde

söd dūde/dùde

(s)arȫd dūde/dùde

[(s)arās dūde/dùde]

saröd dūde/dùde

löre-éle

va

dḗ (dḗa)

dirà

é dūde/dùde

(in)ḕra dūde/dùde

sarà dūde/dùde

 

CONGIUNTIVO

CONDIZIONALE

PRESENTE

PASSATO

IMPERFETTO

TRAPASSATO

PRESENTE

PASSATO

vàda

sèia du/dùda

dös

fös du/dùda

dirā

sarā du/dùda

tu

vàda

sèia du/dùda

dös

fös du/dùda

dirā

sarā du/dùda

li-éla

vàda

sèia du/dùda

dös

fös du/dùda

dirā

sarā du/dùda

nèi

dóna

sóna dūde/dùde

disasón

fösasón dūde/dùde

disasón

fösasón dūde/dùde

viétre vói

döda

söda dūde/dùde

disasà

fösasà dūde/dùde

disasà

fösasà dūde/dùde

löre-éle

vàda

sèia dūde/dùde

dös

fös dūde/dùde

dirā

sarā dūde/dùde

 

IMPERATIVO

(tu)

va !

(nèi)

dón !

(viétre) (vói)

dì !

 

DÌ → DIRE

2

INFINITO

PARTICIPIO PASSATO

PRESENTE

PASSATO

avèi dito

dito

 

INDICATIVO

PRESENTE

IMPERFETTO

FUTURO

PASSATO
PROSSIMO

TRAPASSATO
PROSSIMO

FUTURO
ANTERIORE

dìgo

didāu

dirèi

(in)èi dito

avāu dito

avarèi dito

tu

dīs

didḗ (didḗa)

diràs

(in)às dito

avḗ (avḗa) dito

avaràs dito

li-éla

dīs

didḗ (didḗa)

dirà

(in)à dito

avḗ (avḗa) dito

avarà dito

nèi

didón

didṓne

dirón

(in)ón dito

avṓn dito

avarón dito

viétre vói

didöde

didȫde

didās

diröde

(in)öd dito

avȫd dito

avās dito

avaröd dito

löre-éle

dīs

didḗ (didḗa)

dirà

(in)à dito

avḗ (avḗa) dito

avarà dito

 

CONGIUNTIVO

CONDIZIONALE

PRESENTE

PASSATO

IMPERFETTO

TRAPASSATO

PRESENTE

PASSATO

dìga

àbia dito

didös

avös dito

dirā

avarā dito

tu

dìga

àbia dito

didös

avös dito

dirā

avarā dito

li-éla

dìga

àbia dito

didös

avös dito

dirā

avarā dito

nèi

didóna

avóna dito

didasón

avasón dito

didasón

avasón dito

viétre vói

didöda

avöda dito

didasà

avasà dito

didasà

avasà dito

löre-éle

dìga

àbia dito

didös

avös dito

dirā

avarā dito

 

IMPERATIVO

(tu)

dì !

(nèi)

didón !

(viétre)(vói)

didèi !

 

 FÈI → FARE

fèi

INFINITO

PARTICIPIO PASSATO

PRESENTE

PASSATO

fèi

avèi fato

fato

 

INDICATIVO

PRESENTE

IMPERFETTO

FUTURO

PASSATO
PROSSIMO

TRAPASSATO
PROSSIMO

FUTURO
ANTERIORE

ié

fazo

fadāu

farèi

(in)èi fato

avāu fato

avarèi fato

tu

fās

fadḗ (fadḗa)

faràs

(in)às fato

avḗ (avḗa) fato

avaràs fato

li-éla

fa

fadḗ (fadḗa)

farà

(in)à fato

avḗ (avḗa) fato

avarà fato

nèi

fadón

fadṓne

farón

(in)ón fato

avṓn fato

avarón fato

viétre vói

fadöde

fadȫde

fadās

faröde

(in)öd fato

avȫd fato

avās fato

avaröd fato

löre-éle

fa

fadḗ (fadḗa)

farà

(in)à fato

avḗ (avḗa) fato

avarà fato

 

CONGIUNTIVO

CONDIZIONALE

PRESENTE

PASSATO

IMPERFETTO

TRAPASSATO

PRESENTE

PASSATO

fàza

abia fato

fadös

avös fato

farā

avarā fato

tu

fàza

abia fato

fadös

avös fato

farā

avarā fato

li-éla

fàza

abia fato

fadös

avös fato

farā

avarā fato

nèi

fadóna

avóna fato

fadasón

avasón fato

fadasón

avasón fato

viétre vói

fadöda

avöda fato

fadasà

avasà fato

fadasà

avasà fato

löre-éle

fàza

abia fato

fadös

avös fato

farā

avarā fato

 

IMPERATIVO

(tu)

fèi!

(nèi)

fadón!

(viétre)(vói)

fadèi!

 

GNI → VENIRE
gni

INFINITO

PARTICIPIO PASSATO

PRESENTE

PASSATO

gnu/gnùda

gnūde/gnùde

gni

ése gnu/gnùda

 

INDICATIVO

PRESENTE

IMPERFETTO

FUTURO

PASSATO PROSSIMO

TRAPASSATO PROSSIMO

FUTURO ANTERIORE

vègno

gnāu

gnirèi

sèi gnu/gnùda

(s)arāu gnu/gnùda

sarèi gnu/gnùda

tu

vḕns

gnḗ (gnḗa)

gniràs

(in)és gnu/gnùda

(in)ḕre gnu/gnùda

saràs gnu/gnùda

li-éla

vèn

gnḗ (gnḗa)

gnirà

(in)é gnu/gnùda

(in)ḕra gnu/gnùda

sarà gnu/gnùda

nèi

gnón

gnṓne

gnirón

són gnūde/gnùde

(s)arṓn gnūde/gnùde

sarón gnūde/gnùde

viétre vói

gnöde

gnȫde

gnās

gniröde

söd gnūde/gnùde

(s)arȫd gnūde/gnùde

(s)arās gnūde/gnùde

saröd gnūde/gnùde

löre-éle

vèn

gnḗ (gnḗa)

gnirà

(in)é gnūde/gnùde

(in)ḕra gnūde/gnùde

sarà gnūde/gnùde

 

CONGIUNTIVO

CONDIZIONALE

PRESENTE

PASSATO

IMPERFETTO

TRAPASSATO

PRESENTE

PASSATO

vègna

sèia gnu/gnùda

gnös

fös gnu/gnùda

gnirā

sarā gnu/gnùda

tu

vègna

sèia gnu/gnùda

gnös

fös gnu/gnùda

gnirā

sarā gnu/gnùda

li-éla

vègna

sèia gnu/gnùda

gnös

fös gnu/gnùda

gnirā

sarā gnu/gnùda

nèi

gnóna

sóna gnūde/gnùde

gnösasón

fösasón gnūde/gnùde

gnösasón

fösasón gnūde/gnùde

viétre vói

gnöda

söda gnūde/gnùde

gnösasà

fösasà gnūde/gnùde

gnösasà

fösasà gnūde/gnùde

löre-éle

vègna

sèia gnūde/gnùde

gnös

fös gnūde/gnùde

gnirā

sarā gnūde/gnùde

 

IMPERATIVO

(tu)

vèn !

(nèi)

gnón !

(viétre)(vói)

gni !

 

 MÖTE/BÖTE (*) → METTERE

(*) böte: forma più antica; möte, più recente, serve anche per la formazione dei composti (comöte, inpromöte…); volendo coniugare böte, è sufficiente sostituire la “m” iniziale di möte con la “b”.

möte
böte

INFINITO

PARTICIPIO PASSATO

PRESENTE

PASSATO

möte

avèi mtu

mtu

 

INDICATIVO

PRESENTE

IMPERFETTO

FUTURO

PASSATO
PROSSIMO

TRAPASSATO
PROSSIMO

FUTURO
ANTERIORE

möto

mtāu

mtarèi

(in)èi mtu

avāu mtu

avarèi mtu

tu

möte

mtḗ (mtḗa)

mtaràs

(in)às mtu

avḗ (avḗa) mtu

avaràs mtu

li-éla

möte

mtḗ (mtḗa)

mtarà

(in)à mtu

avḗ (avḗa) mtu

avarà mtu

nèi

mtón

mtṓne

mtarón

(in)ón mtu

avṓn mtu

avarón mtu

viétre vói

mtöde

mtȫde

mtās

mtaröde

(in)öd mtu

avȫd mtu

avās mtu

avaröd mtu

löre-éle

möte

mtḗ (mtḗa)

mtarà

(in)à mtu

avḗ (avḗa) mtu

avarà mtu

 

CONGIUNTIVO

CONDIZIONALE

PRESENTE

PASSATO

IMPERFETTO

TRAPASSATO

PRESENTE

PASSATO

möta

abia mtu

mtös

avös mtu

mtarā

avarā mtu

tu

möta

abia mtu

mtös

avös mtu

mtarā

avarā mtu

li-éla

möta

abia mtu

mtös

avös mtu

mtarā

avarā mtu

nèi

mtóna

avóna mtu

mtasón

avasón mtu

mtasón

avasón mtu

viétre vói

mtöda

avöda mtu

mtasà

avasà mtu

mtasà

avasà mtu

löre-éle

möta

abia mtu

mtös

avös mtu

mtarā

avarā mtu

 

IMPERATIVO

(tu)

möte !

(nèi)

mtón !

(viétre)(vói)

mtèi!

 

SAVÈI → SAPERE

savèi

INFINITO

PARTICIPIO PASSATO

PRESENTE

PASSATO

savèi

avèi savù

savù

 

INDICATIVO

PRESENTE

IMPERFETTO

FUTURO

PASSATO

PROSSIMO

TRAPASSATO

PROSSIMO

FUTURO

ANTERIORE

sèio

savāu

savarèi

(in)èi savù

avāu savù

avarèi savù

tu

sas

savḗ (savḗa)

savaràs

(in)às savù

avḗ (avḗa) savù

avaràs savù

li-éla

sa

savḗ (savḗa)

savarà

(in)à savù

avḗ (avḗa) savù

avarà savù

nèi

savón

savṓne

savarón

(in)ón savù

avṓn savù

avarón savù

viétre vói

savöde

savȫde

savās

savaröde

(in)öd savù

avȫd savù

avās savù

avaröd savù

löre-éle

sa

savḗ(savḗa)

savarà

(in)à savù

avḗ (avḗa) savù

avarà savù

 

CONGIUNTIVO

CONDIZIONALE

PRESENTE

PASSATO

IMPERFETTO

TRAPASSATO

PRESENTE

PASSATO

sàpia

àbia savù

savös

avös savù

savarā

avarā savù

tu

sàpia

àbia savù

savös

avös savù

savarā

avarā savù

li-éla

sàpia

àbia savù

savös

avös savù

savarā

avarā savù

nèi

savóna

avóna savù

savasón

avasón savù

savasón

avasón savù

viétre vói

savöda

avöda savù

savasà

avasà savù

savasà

avasà savù

löre-éle

sàpia

àbia savù

savös

avös savù

savarā

avarā savù

 Analogamente all’italiano, per l’imperativo si utilizzano le forme del congiuntivo (sàpia!, savóna! savöda!)

 

STÀSTARE
stà

INFINITO

PARTICIPIO PASSATO

PRESENTE

PASSATO

stó/stàda

stāde/stàde

stà

ése stó/stàda

 

INDICATIVO

PRESENTE

IMPERFETTO

FUTURO

PASSATO
PROSSIMO

TRAPASSATO
PROSSIMO

FUTURO
ANTERIORE

stèi

stadāu

starèi

sèi stó/stàda

(s)arāu stó/stàda

sarèi stó/stàda

tu

stās

stadḗ (stadḗa)

staràs

és stó/stàda

ḕre stó/stàda

saràs stó/stàda

li-éla

sta

stadḗ (stadḗa)

starà

é stó/stada

ḕra stó/stada

sarà stó/stada

nèi

stadón

stadṓne

starón

son stāde/stàde

(s)arṓn stāde/stàde

sarón stāde/stàde

viétre vói

stadöde

stadȫde

stadās

staröde

söd stāde/stàde

(s)arȫd stāde/stàde

(s)arās stāde/stàde

saröd stāde/stàde

löre-éle

sta

stadḗ (stadḗa)

starà

é stāde/stàde

ḕra stāde/stàde

sarà stāde/stàde

 

CONGIUNTIVO

CONDIZIONALE

PRESENTE

PASSATO

IMPERFETTO

TRAPASSATO

PRESENTE

PASSATO

stèia

sèia stó/stàda

stadös

fös stó/stàda

starā

sarā stó/stàda

tu

stèia

sèia stó/stàd

stadös

fös stó/stàda

starā

sarā stó/stàda

li-éla

stèia

sèia stó/stàda

stadös

fös stó/stàda

starā

sarā stó/stàda

nèi

stadóna

sóna stāde/stàde

stadasón

fösasón stāde/stàde

stadasón

fösasón stāde/stàde

viétre vói

stadöda

söda stāde/stàde

stadasà

fösasà stāde/stàde

stadasà

fösasà stāde/stàde

löre-éle

stèia

sèia stāde/stàde

stadös

fös stāde/stàde

starā

sarā stāde/stàde

 

IMPERATIVO

(tu)

stà !

(nèi)

stadón !

(viétre)(vói)

stadèi !

 

  TÒLE → PRENDERE

tòle

INFINITO

PARTICIPIO PASSATO>

PRESENTE

PASSATO

tòle

avèi tlósto

tlósto

 

INDICATIVO

PRESENTE

IMPERFETTO

FUTURO

PASSATO
PROSSIMO

TRAPASSATO
PROSSIMO

FUTURO
ANTERIORE

tòlo

tlāu

tlarèi

(in)èi tlósto

avāu tlósto

avarèi tlósto

tu

tòle

tlḗ (tlḗa)

tlaràs

(in)às tlósto

avḗ (avḗa) tlósto

avaràs tlósto

li-éla

tòle

tlḗ (tlḗa)

tlarà

(in)à tlósto

avḗ (avḗa) tlósto

avarà tlósto

nèi

tlón

tlṓne

tlarón

(in)ón tlósto

avṓn tlósto

avarón tlósto

viétre vói

tlöde

tlȫde

tlās

tlaröde

(in)öd tlósto

avȫd tlósto

avās tlósto

avaröd tlósto

löre-éle

tòle

tlḗ (tlḗa)

tlarà

(in)à tlósto

avḗ (avḗa) tlósto

avarà tlósto

 

CONGIUNTIVO

CONDIZIONALE

PRESENTE

PASSATO

IMPERFETTO

TRAPASSATO

PRESENTE

PASSATO

tòla

àbia tlósto

tlös

avös tlósto

tlarā

avarā tlósto

tu

tòla

àbia tlósto

tlös

avös tlósto

tlarā

avarā tlósto

li-éla

tòla

àbia tlósto

tlös

avös tlósto

tlarā

avarā tlósto

nèi

tlóna

avóna tlósto

tlasón

avasón tlósto

tlasón

avasón tlósto

viétre vói

tlöda

avöda tlósto

tlasà

avasà tlósto

tlasà

avasà tlósto

löre-éle

tòla

àbia tlósto

tlös

avös tlósto

tlarā

avarā tlósto

 

IMPERATIVO

(tu)

tòle !

(nèi)

tlón !

(viétre)(vói)

tlèi !

 

VÖDE → VEDERE

vöde

INFINITO

PARTICIPIO PASSATO

PRESENTE

PASSATO

vöde

vdu / vìsto

avèi vdu /vìsto

 

INDICATIVO

PRESENTE

IMPERFETTO

FUTURO

PASSATO
PROSSIMO

TRAPASSATO
PROSSIMO

FUTURO
ANTERIORE

vödo

vdāu

vdarèi

(in)èi

vdu/vìsto

avāu

vdu/vìsto

avarèi

vdu/vìsto

tu

vöde

vdḗ (vdḗa)

vdaràs

(in)às

vdu/vìsto

avḗ (avḗa)

vdu/vìsto

avaràs

vdu/vìsto

li-éla

vöde

vdḗ (vdḗa)

vdarà

(in)à

vdu/vìsto

avḗ (avḗa)

vdu/vìsto

avarà

vdu/vìsto

nèi

vdón

vdṓne

vdarón

(in)ón

vdu/vìsto

avṓn

vdu/vìsto

avarón

vdu/vìsto

viétre vói

vdöde

vdȫde

vdās

vdaröde

(in)öd

vdu/vìsto

avȫd/avās

vdu/vìsto

avaröd

vdu/vìsto

löre-éle

vöde

vdḗ (vdḗa)

vdarà

(in)à

vdu/vìsto

avḗ (avḗa)

vdu/vìsto

avarà

vdu/vìsto

 

CONGIUNTIVO

CONDIZIONALE

PRESENTE

PASSATO

IMPERFETTO

TRAPASSATO

PRESENTE

PASSATO

vöda

abia

vdu/vìsto

vdös

avös

vdu/vìsto

vdarā

avarā

vdu/vìsto

tu

vöda

àbia

vdu/vìsto

vdös

avös

vdu/vìsto

vdarā

avarā

vdu/vìsto

li-éla

vöda

àbia

vdu/vìsto

vdös

avös

vdu/vìsto

vdarā

avarā

vdu/vìsto

nèi

vdóna

avóna

vdu/vìsto

vdasón

avasón

vdu/vìsto

vdasón

avasón

vdu/vìsto

viétre vói

vdöda

avöda

vdu/vìsto

vdasà

avasà

vdu/vìsto

vdasà

avasà

vdu/vìsto

löre-éle

vöda

àbia

vdu/vìsto

vdös

avös

vdu/vìsto

vdarā

avarā

vdu/vìsto

 

IMPERATIVO

(tu)

vöde !

(nèi)

vdón !

(viétre)(vói)

vdèi !

I VERBI POCO UTILIZZATI
Quando un verbo ha due radici:
la n. 1 serve per la formazione del presente indicativo e congiuntivo, 1a, 2a, 3a pers.sing. e 3a pers.pl.;
la n. 2 serve per la formazione del presente indicativo e congiuntivo, 1a, 2a pers.pl. e poi per tutte le persone all’indicativo imperfetto e futuro, al congiuntivo imperfetto, al condizionale

 

INFINITO

PART.P.

RADICE

VERBI COMPOSTI o SIMILARI

ARDE (ardere)

ardù

ard-

BÀTE (battere)

batù

bat-

conbàte, rbàte, sbàte, sconbàte

BÈI (bere)

(schema completo nella prima parte)

BÓI (bollire)

boiù

bói-

BÖTE (mettere)

vedi möte

CÓI (cuocere)

cuöto

cói-

CÒI (cogliere)

coiósto

còi-

CONÓSE (conoscere)

consù

1. conós-

2. cons-

CÓRE (correre)

corósto

cór-

disgóre, ocóre

CRÖDE (credere)

cardù

(schema completo nella prima parte)

CRÖSE (crescere)

cresù

1. crös- 2. cres-

rincröse

(dare)

(schema completo nella prima parte)

(andare)

(schema completo nella prima parte)

DÌ (dire)

(schema completo nella prima parte)

DISCÙTE (discutere)

discùso

discut-

DISTÌNGUE (distinguere)

dintinguù

disting-

DIVÌDE( DVÌDE) (dividere)

divìso

divid-

condivìde, dezìde

DÖME (gemere)

döm-

töme

FÈI (fare)

(schema completo nella prima parte)  contrafèi, rfèi, strafèi

FRÌDE (friggere)

frìto

frid-

disfrìde

GNI (venire)

(schema completo nella prima parte)  convignì, intervegnì, rinvegnì, sovegnìse

GÒDE (godere)

godù

gòd-

INCÒRDSE (accorgersi)

incòrto

incòrd-

INSÌSTE (insistere)

insistù

insìst-

asìste, resìste

LÉDE (leggere)

léto

léd-

MÒRDE (mordere)

mordù

mòrd-

MÖTE (mettere)

(schema completo nella prima parte)

amöte, comöte, conpromöte, dimötse, inpromöte, intromöte, parmöte, promöte, rimöte, scomöte

MÖVE (muovere)

mòso

1. möv-

2. móv-

comöve, rmöve

NÀSE (nascere)

nasù

nas-

pàse

OFRÌ (offrire)

ofrù

ofr-

sofrì

ÓNDE (ungere)

ónto

ond-

ardónde, dónde, mónde

PÈRDE (perdere)

pèrto / pèrso / pardù

perd-

cuèrde, dèrde, discuèrde, scuèrde, vèrde

PIÀNDE (piangere)

piànto

piand-

spànde

PÓNDE (pungere)

pondù

pond-

confónde, rifónde, trafónde

PÓNE (deporre le uova)

ponósto

pon-

disconpóne, dispóne, propóne

PROSÙME (presumere)

prosum-

RÌDE (ridere)

ridù

rid-

RIDÙSE (ridurre)

ridòto

ridus-

RIPÉTE (ripetere)

ripetù

ripet-

conpéte

RISPÒNDE (rispondere)

rispondù

rispond-

corispònde

RÓNPE (rompere)

róto

romp-

RSÒLVE (RISÒLVE) (risolvere)

risòlto

risolv-

RZÖVE (RIZÖVE) (ricevere)

rizevù

rizöv-

SAVÈI (sapere)

savù

1. s-

2. sav-

(schema completo nella prima parte)

SCÒNDE (nascondere)

scònto

scond-

SCÒRDE (accompagnare)

scòrto

scord-

spòrde

SCRÌVE (scrivere)

scrìto

scriv-

descrìve

SIÉLIE (scegliere)

siélto

sieli-

SINTÌ (sentire)

sintù

1. sent-

2. sint-

consentì, risentì

(i verbi composti hanno solo la radice 1)

SPÉNDE (spendere)

spandù

1. spend-

2. spand-

SPRÖME (premere, spingere)

sprömù

spröm-

STÀ (stare)

(schema completo nella prima parte)

STÒRZE (torcere)

stòrto

storz-

tòrze

TÀDE (tacere)

tadù

tad-

TÉNDE (tendere)

tendù

(tandù)

ténd-

conprénde, difénde, dipénde, inténde, ofénde, preténde, rénde

TÈNDE (porre panie)

tènd-

distènde, intènde, lènde, rènde, stènde, stratènde, strènde

TGNI (tenere)

tignù

1. tègn-

2. tign-

contignìse, mantgnì

TÒLE (prendere)

(schema completo nella prima parte)  distòle

TÓSE (tossire)

tosù

tós-

VALÈI (valere)

valù

val-

VÌNZE (vincere)

vìnto

vinz-

convìnze

VÌVE (vivere)

vivù

viv-

VÖDE (vedere)

vìsto

(vdu)

1. vöd-

2. vd-

(schema completo nella prima parte)

provöde, prövöde, ravödse, stravöde

VÖNDE (vendere)

vönto

vönd-

sfönde

ZÉDE (cedere)

zedù

zéd-

suzéde (part.p.: suzdù)

 

ALTRI VERBI IRREGOLARI DIFETTIVI E/O DI USO MOLTO LIMITATO

CONZÈRNE (concernere, riguardare) usato all’infinito e alla 3a persona sing.pres.indic.

CORÉGE (correggere) usato all’infinito e alla 3a persona sing./pl.

DEZÈRNE (discernere, distinguere) (come sopra)

STÈRNE (preparare il “letto” per le mucche) (come sopra)

CUÖDE (cucire) usato all’infinito e al pres.indic. 1a, 2a, 3° sing., 3a pl.

DISÒDE (disfare una matassa) usato all’infinito

DOLÈI (dolere, far male) usato all’infinito e alla 3a persona sing.; (non c’è part.p.; indic. pres.: , imperf. dol)

DRIGE (dirigere, guidare) usato all’infinito

GUIDE (guidare) usato all’infinito

MÖDE (mietere) usato all’infinito

S-CIÒZE (chiocciare) usato all’infinito e alla 3a persona sing. e pl. (tutti tempi e modi)

SCÒDE (riscuotere) usato all’infinito

SCOGNÈI (dovere, essere costretto) usato alla 3a persona sing. nei tempi semplici e con tutte le persone nei tempi composti: (part.p.: scognù; indic. pres.: scógn; imperf.: scognée; fut.: scognarà; condiz.: scognarā)

PIADÌ (piacere) usato all’infinito e alla 3a persona sing.; (part.p.: piadù; indic. pres.: piàs; imperf.: piadī, fut.: piadirà; cong. pres.: piàsa, imperf.: piadìs; condiz.: piadirā)

DISPIADÌ (dispiacere) come PIADÌ

PIÓE (piovere) usato all’infinito e alla 3a persona sing.; (part.p.: pioósto; indic. pres.: pióe, imperf.: pioḗ, fut.: pioarà; cong. pres.: pióa, imperf.: pioös; condiz.: pioarā)

PARÌ (sembrare) usato all’infinito e alla 3a persona sing.; (part.p.: parù; indic. pres.: par, imperf.: parī, fut.: parirà; condiz.: parirā)

DISPARÌ (sembrare strano) come PARÌ

OSSERVAZIONI

Molti verbi di uso poco frequente, sia appartenenti alle coniugazioni regolari che a quelle irregolari, vengono impiegati soltanto in alcune forme, in particolare all’infinito o, nei vari tempi, alla terza persona. Se presentano difficoltà di coniugazione, il parlante ricorre facilmente a verbi servili o comunque di “aiuto”, con l’aggiunta del verbo interessato all’infinito. Lo stesso dicasi per l’utilizzo dell’imperfetto congiuntivo, anche di verbi di uso corrente.

Esempio:

Se mangiassimo alle 11.30, potremmo partire verso mezzogiorno.

Versione normale: S mangiasón ale ùndis e méda, podasón partì sul med-dì.

Versione più scorrevole: S avasón da mangé ale ùndis e méda, podasón partì sul med-dì.

Oppure:

riscuotere scòde    riscuotiamo    ón da scòde (= abbiamo da riscuotere)

correggere corége     correggete    öd da corége, dovöd corége  (= avete da correggere, dovete correggere)

tacere tàde    se taceste    s avasà da tàde (= se aveste da tacere)

conoscere conóse    se conoscessimo    s avasón da conóse (= se avessimo da conoscere)